• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wynik Kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej

25.05.2010

Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach przeprowadził w dniach 25 marca do 28 kwietnia 2010 kontrolę projektu. Zgodnie z Wynikiem Kontroli z dnia 25 maja br. Urząd Kontroli Skarbowej nie stwierdził żadnych uchybień oraz pozytywnie ocenił realizację projektu przez Beneficjenta w zakresie:

  • spełnienia przez projekt kryteriów wyboru w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
  • zgodności wydatków z zapisami księgowymi oraz zasadami wspólnotowymi i krajowymi
  • zgodności wydatków z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych i krajowych
  • zgodności z zasadami dotyczącymi zamówień publicznych
  • zgodności z zasadami ochrony środowiska
  • zgodności z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej
  • zgodności z zasadami polityki równych szans
  • wywiązywania się z obowiązków w zakresie informacji i promocji
Powrót