• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Wybrano wykonawcę budowy węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska

19.01.2011

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:


"Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym – Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego”
 

wybrana została oferta następujących Wykonawców:


Konsorcjum firm:
Pełnomocnik: Mota - Engil Central Europe S.A,
ul. Wadowicka 8W,
30-415 Kraków
Partner: Kielcekie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Przęsłowa 2a
25-670 Kielce

 

za cenę brutto: 98 948 363,53 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy zł 53/100).
 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach (czytaj tu

Powrót