• Rozwój Polski wschodniej - Narodowa Strategia Spójnosci
  • Kielce
  • Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kontrola NIK zakończona pozytywnie

14.06.2010

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach przeprowadziła w dniach 19 kwietnia do 28 maja 2010r. kontrolę projektu w siedzibie Beneficjenta. Zgodnie z Wystąpieniem Pokontrolnym z dnia 14 czerwca br., Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania Urzędu Miasta Kielce w zakresie:

  • właściwego przygotowania projektu do realizacji
  • dotrzymywania warunków podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości pre-umowy oraz umowy o dofinansowanie projektu w zakresie terminowego i rzetelnego sporządzania wniosków o płatność
  • realizacji projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem
  • wybór wykonawców dla poszczególnych zadań w ramach projektu z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.
Powrót